Search form

Jama Aburr-ji 5:11

11Rrapa gun-narda aburr-galiyana janguny, wurra gama gorlk burr-guya aburr-gurkuja, minypa aburr-gata marr aburr-balcharra nula Jesus rrapa aburr-werranga burr-guta.