Search form

Jama Aburr-ji 5:13

13Rrapa aburr-gata aburr-werranga wurra gama gorlk, birripa gala aburr-yinmiyarna borijipa aburr-balagarrgurrjiyarna burrwa Jesus burr-yika; jarra aburr-gurkuja. Wurpa lika burrbu-borrwurra burr-guya aburr-molamola.