Search form

Jama Aburr-ji 5:18

18Lika burrbi-rrimarra, wupa burrbu-barnjinga gapman (government) gun-nika gun-gata wana gu-bapala rraka gala aburr-yinmiyarna aburr-beyarna.