Search form

Jama Aburr-ji 5:21

21Lika aburr-bona, gun-gatiya guna-gepana ana-munyagaba aburr-barrngumurra Wangarr gun-nika gu-japurra rrawa. Lika gatiya marn․gi burrbi-negarra aburr-ni wurra gama gorlk janguny.

Wurra nuwurra waypa junggay wana an-babalapa an-gata rrapa aburr-yigipa jawina yerrcha wugupa nula aburr-bena rrapa aburr-barrngumurra wupa gu-ngarnama ganychila (councillor) yerrcha aburr-bamagutuwiya aburr-workiya, birripa gala burrbi-nacharna aburr-gata Jesus burr-yika aburr-mujama rrapa gala marn․gi gun-gata gu-yinmiyana gu-ni, wurra bama aburr-yinanga jimarna Jesus burr-yika aburr-mujama burdak wupa aburr-ni birripa burrbu-barrbuna. Lika aburr-garlmuna, aburr-gonyjinga burrwa aburr-werranga Ju yerrcha mu-murna yerrcha, lika aburr-bona gurda, gu-ngardapa aburr-negiyana minypa ganychila yerrcha aburr-jaranga. Lika aburr-birripa aburr-mujama burrbi-jerrmarra, aburr-bona, jimarn jarra burrbu-manggarna Jesus burr-yika aburr-mujama;