Search form

Jama Aburr-ji 5:24

24Aburr-yinagata gubu-ngurrjinga aburr-gata aburr-mujama. Rrapa aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa an-gata minypa gun-japurra jaga a-ganana a-ni a-workiyana bala, gun-gata waypa birripa aburr-galiyana, lika aburr-jurnjinga, rrapa minypa aburr-wengganachichiyana aburr-ni gun-gata gu-yinmiya barra gu-ni.