Search form

Jama Aburr-ji 5:26

26Lika an-gata junggay wana an-babalapa an-nika an-mujama an-gatiya minypa jaga a-ganana a-workiyana gun-japurra bala, nipa a-garlmuna, aburr-yigipa jawina burr-ganyja a-bona, Jesus burr-yika aburr-mujama gata gu-japurra burrbu-menga. Wurra gala burrbu-burndarna, ngardawa aburr-gurkuja burrwa aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-gata, jimarna aburr-garlmurda, gu-jandarra burrbu-bun aburr-guna junggay an-murnangana burr-yika aburr-mujama.