Search form

Jama Aburr-ji 5:34

34Wurra an-ngardapa a-garlmuna, nipa Berachi (Pharisee) an-guyinda an-gata an-nelangga Gaméliyal (Gamaliel). Nipiya an-gata marn․gi an-gunega gun-birripa mu-dayan, rrapa wurra gama gorlk marr aburr-balcha nula. Rrapa gatiya birripa ganychila yerrcha aburr-wena aburr-ni, nipa Guméliyal a-garlmuna, a-wena Jesus burr-yika aburr-mujama yarlanga barra burrbu-ga.