Search form

Jama Aburr-ji 5:35

35Lika ganychila yerrcha wupa a-wena burrwa, a-yinanga, “A-lay, aburr-borrmunga Yichrayal aburr-bapurr, buburr-jarlapiya nyiburr-yinmiya barra burrwa aburr-guna gu-galiya yerrcha.