Search form

Jama Aburr-ji 5:36

36Minyja bubu-borrwa: Gipa mu-ngoyurra an-gata Diyúrrach (Theudas) ana-bona, nipa wana a-negiyana a-ni rrapa aburr-jaranga aburr-yigipa aburr-ni, minypa 400 gu-galiya yerrcha. Wurra barrwa aburr-werranga abu-buna, a-juwuna, lika aburr-yigipa jawina aburr-jekarra rrapa gun-nigipa janguny gun-nyagara gu-ni.