Search form

Jama Aburr-ji 5:37

37Rrapa gu-gata wenga nuwurra waypa wurra gama gorlk aburr-welangga aburr-barnjiyana aburr-bona minypa gapman burr-ngurrjinga a-ni, an-nerranga ana-bona Galali (Galilee) an-guyinda an-gata an-nelangga Jurrach (Judas). Nipa rrapa a-yinagatiya, aburr-jaranga burr-ganyja, barrwa aburr-werranga abu-buna, a-juwuna, rrapa aburr-yigipa aburr-jekarra rrawa.