Search form

Jama Aburr-ji 5:39

39Wurra minyja Wangarr nyanma, ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiya aburr-gata nyirrbu-jobujoba; gala yapa nyiburr-bachirramiyan nuluwa Wangarr, ngarla.”

A-yinagata a-wena Gaméliyal, rrapa birripa ganychila yerrcha gubi-yagurrmurra nula.