Search form

Jama Aburr-ji 5:5

5Gun-narda a-galiyana Ananáyach, warrika a-bunggunapa gun-nyagara gu-ni. Rrapa minypa gun-narda aburr-werranga aburr-galiyana janguny, lika burr-guya aburr-gurkuja.