Search form

Jama Aburr-ji 6:12

12Gu-gurda ngacha minypa mari gubi-jarlapuna nula Dipan. Lika wurra gama gorlk aburr-garlmunapa aburr-bachirramiyana nula, birripa aburr-gata mu-murna yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega burr-guta. Lika abi-rrimarra. Lika abu-ganyja burrwa ganychila (councillor) yerrcha.