Search form

Jama Aburr-ji 6:13

13Lika mola aburr-werranga burrbu-menga aburr-guyolkiya, lika burrbu-gurrmurra, bima abu-ngurrja an-gata Dipan. Minypa aburr-yinanga, “Nipa an-guna gu-yopurda a-workiya gun-guna gun-japurra rrawa rrapa gun-ngayburrpa mu-dayan.