Search form

Jama Aburr-ji 6:14

14Minypa ngayburrpa nyiburr-galiyarra nula nipa a-weya, jimarna an-gata Jesus Nejarach (Nazareth) an-guyinda nipa gu-rruma barra arrburrwa gun-guna rrawa rrapa gun-ngayburrpa mu-dayan gun-gata nipa Mojich murna arr-wuna, ngarla.”