Search form

Jama Aburr-ji 6:15

15Aburr-yinagata aburr-wena, bima abu-ngurrjinga Dipan. Wurra ganychila yerrcha aburr-gata aburr-ninya, birripa abi-nana aburr-ni Dipan nipa mipila a-jirra, bukula a-jirra, ngoyurra a-jirra, japurra a-jirra minypa waykin an-guyinda a-ninya.