Search form

Jama Aburr-ji 6:3

3Wurra ana-goyburrpa nyirrbu-ma barra gu-galiya yerrcha arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, minypa 7, barra ngayburrpa murna nyirrbu-wu, jama aburr-ji barra ana-gorrburrwa mun-gata nula rrupiya. Minypa nyiburr-gurdiya wupa nyirrbu-ma barra, wurra minypa wurra gama gorlk burrbi-nana gurda Mern An-mawunga abi-rrimanga rrapa minypa bama aburr-jirra aburr-jechinuwa gubu-borrwuja aburr-workiya. Aburr-gurda ngacha ana-goyburrpa barra nyirrbu-ma ngayburrpa nyiburr-guna barra murna nyirrbu-wu mun-gata nula rrupiya.