Search form

Jama Aburr-ji 6:4

4Wurra ngayburrpa jarra Wangarr gun-nika janguny nyibu-ngurrja barra nyiburr-boy nyiburr-workiya rrapa nyibu-wenggana barra nyiburr-workiya, gun-nardiya wupa arrburrwa jama.”