Search form

Jama Aburr-ji 6:5

5Gun-narda Jesus burr-yika aburr-mujama aburr-wena, aburr-bulapalawa aburr-gata gubi-yagurrmurra burrwa. Lika burrbu-menga gu-galiya yerrcha arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa. Minypa an-ngardapa an-gata Dipan (Stephen), nipa burr-guya marr a-balcha rrapa Mern An-mawunga a-rrimarra. Rrapa minypa aburr-werranga aburr-gata Bilip (Philip), Brokorach (Procorus), Nikéynor (Nicanor), Dimon (Timon), Barminach (Parmenas) rrapa Nikalach (Nicolas). Minyja an-gata Nikalach nipa Yichrayal (Israel) an-bapurr ngika, wurra Antiyak (Antioch) an-guyinda; wurra gipa mu-ngoyurra Ju yerrcha a-malchinga burrwa marr aburr-balcha nula Wangarr.