Search form

Jama Aburr-ji 6:8

Dipan (Stephen) Abi-rrimarra

8Rrapa an-gata Dipan (Stephen) nipa Wangarr wugupa nula a-wuna a-workiyana ganyjarr nipa burr-barlmarrk jama a-ji a-workiyana, wurra gama gorlk a-gunggajinga burrwa a-workiyana.