Search form

Jama Aburr-ji 6:9

9Wurra aburr-werranga gala jal aburr-nirrarna nula Dipan, aburr-gata minypa aburr-bona aburr-workiyana bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya gun-nerranga gun-gata bala gun-nelangga gubu-ngurrjinga aburr-workiyana “Magaya Aburr-nirrapa.” Minypa gun-gata bala aburr-bona aburr-workiyana Jayríny (Cyrene) aburr-guyinda rrapa Alikchéndriya (Alexandria) aburr-guyinda, aburr-gurdiya wupa gala jal aburr-nirrarna nula Dipan. Rrapa minypa aburr-werranga aburr-gata Jilíchiya (Cilicia) aburr-guyinda rrapa Aycha (Asia) aburr-guyinda, birripa aburr-garlmunapa aburr-malchinga burrwa, lika gu-ngardapa aburr-negiyana, aburr-garlmuna, ngarndarrk ngarndarrk abi-negarra nipa Dipan.