Search form

Jama Aburr-ji 7:1

Dipan (Stephen) A-wena Burrwa Ganychila (Councillor) Yerrcha

Minypa Aybriyam (Abraham) Nula

1Lika an-gata junggay wana an-babalapa a-wengganana Dipan (Stephen), “A-lay, gun-gata birripa bubu-ngurrjinga gun-narda gun-burral, ya?”