Search form

Jama Aburr-ji 7:13

13Rrapa mola jurdach aburr-jekarra Yijipt, gata nipa Jochap a-ngurrjiyana burrwa nipiya an-birripa worlapa burra. Lika gu-gata wenga an-gata bunggawa marn․gi a-ni nula Jochap aburr-yigipa aburr-borrmunga.