Search form

Jama Aburr-ji 7:14

14Lika Jochap janguny gu-jerrmarra nula an-nigipa nyanyapa niya Jeykap minypa barra nipa Jeykap rrapa barrwa aburr-jaranga aburr-yigipa aburr-borrmunga aburr-boy barra gurda Yijipt, aburr-gata minypa 75 gu-galiya yerrcha.