Search form

Jama Aburr-ji 7:2

2Lika Dipan a-yinanga a-wena, “A-lay, aburr-borrmunga, buburr-galiya apula. Gun-gata Mechapatéymiya (Mesopotamia) Wangarr an-gata an-gujayanaya a-bena nula an-ngayburrpa nyanyapa arrburra Aybriyam (Abraham), nipa Aybriyam burdak gala a-boyarna gun-gata Yeran (Haran).