Search form

Jama Aburr-ji 7:20

20Rrapa gun-gatiya gugu nipa Mojich (Moses) a-bambungguna, wurpa lika nipa a-bambunggunapa an-molamola warrpam. Lika nyanyapa niya gun-nika rrawa jaga abirriny-janana nula, ran․gu abirri-jirrapa an-ngardapa a-negarra gata rrawa.