Search form

Jama Aburr-ji 7:21

21Mola jurdach jin-babalapa a-ganyja, a-yilkakaja mu-gorrngunya gu-bugula ana-mernda, nipa ngardawa gala yapa an-gata bunggawa an-bachirra a-bun. Lika gu-gata wenga jin-gata jin-walkurpa nula bunggawa jin-nika a-barripuna Mojich, rrapa minypa a-nana an-molamola, lika an-nigipa a-negarra; jaga jiny-janana nula minypa an-nigipa.