Search form

Jama Aburr-ji 7:22

22Gu-gurda ngacha minypa nipa Mojich marn․gi a-ni a-bamuna Yijipt aburr-guyinda gun-burriya minypa birripa marn․gi gun-jaranga. Rrapa nipa Mojich an-nelangga wana a-ni a-bamuna, minypa gun-molamola a-wena a-workiyana rrapa jama a-ji a-workiyana gun-molamola.