Search form

Jama Aburr-ji 7:23

23“Nuwurra waypa Mojich jemberr gun-jaranga gu-ni nula minypa 40, nipa gu-borrwurra, lika a-garlmuna, a-bona barra a-birripiya burrwa aburr-yigipa aburr-borrmunga aburr-gata Yichrayal (Israel) aburr-bapurr minypa gu-yinmiyana gu-ni burrwa.