Search form

Jama Aburr-ji 7:24

24Lika an-ngardapa a-nana an-borrmunga rrapa an-nerranga Yijipt an-guyinda ana-nyala a-buna a-ni. Lika nipa Mojich a-burdimarra an-nigipa an-borrmunga, a-buna an-gata Yijipt an-guyinda, nipa a-juwuna.