Search form

Jama Aburr-ji 7:3

3Wurra minypa nipa Wangarr a-wena nula, ‘Garlma, a-lay, gun-guna gun-nginyipa rrawa ny-bawa barra, aburr-guna aburr-nginyipa aburr-borrmunga burr-bawa barra; wurra ny-boy barra rrawa ngaypa ngiy-gurdagurdarra barra.’