Search form

Jama Aburr-ji 7:31

31Rrapa gun-narda waypa Mojich gu-nana, gochila a-barrjinga. Lika a-gakiyana yi-gurrepa barra gu-jarlapa gu-na, mola gugu ana-manyjirda a-galiyana nipa an-gata Ay-nirrapa Ay-workiya a-wena nula. Minypa a-yinanga,