Search form

Jama Aburr-ji 7:35

35“Wangarr a-yinagata a-wena nula Mojich. Wurra wuriya gun-gata. Wurra Mojich nipa an-nardiya birripa aburr-gata Yichrayal aburr-bapurr gipa mu-ngoyurra guya aburr-yerryerrmiyana nula minypa aburr-yinanga nula, ‘Ya? Ana-nga a-wena nggula nginyipa bunggawa rrapa joborr jaga nyi-gugana nyi-ni barra arrburrwa, ya?’ Aburr-yinagata aburr-wena nula. Wurra jarra Wangarr, nipiya an-gata ana-jerrmarra Mojich bunggawa burrwa rrapa an-gujarlapa an-guga. Minypa an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk mu-ngoyurra a-bena nula gata gun-jong gu-rronga gu-ji, nipiya an-mujaruk gatiya wugupa nula a-workiyana.