Search form

Jama Aburr-ji 7:36

36Gu-gurda ngacha minypa nipa Mojich ana-bona, burr-menga wurra gama gorlk, lika Yijipt gubu-bawuna aburr-bona. Minypa burr-barlmarrk jama a-ji burrwa a-workiyana gata Yijipt, rrapa mola gata ana-gartcha bugula gun-gata birripa gubu-ngurrjinga aburr-workiya Juna Gu-maya (Red Sea), rrapa mola gata gu-bugula gu-gorla aburr-rrigirrgarra aburr-workiyana rarranyjarr gun-jaranga minypa 40.