Search form

Jama Aburr-ji 7:38

38Rrapa Mojich nipa an-nardiya burr-guta Yichrayal aburr-bapurr gu-ngardapa aburr-negiyana gata gu-bugula gu-gorla. Nipa wugupa burrwa aburr-ngayburrpa nyanyapa arrburra yerrcha aburr-gata, rrapa nipa wugupa abirri-ni an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk gata a-wena nula mu-mirk waykin mun-gata mun-nelangga Jaynay (Sinai). Nipa Mojich an-nardiya gu-menga arrburrwa joborr gun-guyinda wanngu gun-guni gun-gata aburr-wuchichiyana gurda aburr-bamuna.