Search form

Jama Aburr-ji 7:4

4“A-yinagata Wangarr a-wena nula Aybriyam, lika nipa Aybriyam a-garlmuna, gun-nigipa rrawa gu-bawuna, lika a-bona, gata a-ni Yeran. Rrapa nipa nyanyapa niya a-juwuna, lika Wangarr ana-ganyja Aybriyam rrawa gun-guniya ana-goyburrpa nyiburr-nirra.