Search form

Jama Aburr-ji 7:41

41Gun-gatiya, ngarla, minypa an-mawunga abi-jarlapuna an-guripa wangarr, minypa bulugi an-geka. Lika janara gubi-jarlapuna nula rrapa minyjak an-guyinda abu-buna, abi-yalpuna nula. Minypa marr aburr-balcha nula an-gata bulugi birripa aburr-murna abi-jarlapuna.