Search form

Jama Aburr-ji 7:42

42Gu-gurda nula Wangarr nipa Nyanyapa arrku burr-bawuna, rrapa birripa minypa mola aburr-garlmuna, marr aburr-balcha achila aburr-bamuna jin-gata gata jin-guyinda waykin. Minypa Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda aburr-wukurrjinga aburr-workiyana, gu-yinaga gu-yurra janguny:

‘Nyiburr-gurda Yichrayal nyiburr-bapurr, buburr-galiya apula:

Gata gu-bugula gu-gorla ana-goyburrpa nyiburr-rrigirrgarra nyiburr-workiyana rarranyjarr gun-jaranga minypa 40,

ngaypa apula ngika an-gata minyjak an-guyinda nyibu-buna nyiburr-workiyana rrapa nyibi-yalpuna nyiburr-workiyana.

Gun-nyagara.