Search form

Jama Aburr-ji 7:46

46Rrapa nipa Daybit an-molamola a-ni nula Wangarr rrapa minypa nipa Wangarr ana-nyala a-japurramayana nula. Lika nipa Daybit a-garlmuna, a-wengganana ngaw minyja barra bala gu-gupa nula Wangarr an-gatiya Yichrayal aburr-bapurr an-burriya, minypa gun-nigipa gu-ni barra Wangarr gun-nika.