Search form

Jama Aburr-ji 7:48

48“Wurpa lika bala an-gugaliya gu-gupurda a-workiya, nipa Wangarr an-gata wana an-babalapa gala gata a-ni. Minypa an-nigipa an-mujaruk ngunyuna an-guyinda a-wena wola, gu-yinaga gu-yurra janguny: