Search form

Jama Aburr-ji 7:52

52Minyja bubu-borrwa: An-gata ana-nga waygaji Wangarr an-nika an-mujaruk ngunyuna an-guyinda rrapa aburr-goyburrpa nyanyapa ana-gorrburra yerrcha gala bampa abi-nengarna abu-burndarna, ya? Wurra gun-nyagara. Jarra burrbu-buna aburr-workiyana, aburr-juwuna aburr-jaranga aburr-gata minypa mu-ngoyurra abu-ngurrjinga nipa an-gata Jechinuwa Ay-nirrapa Ay-workiya ana-boy barra. Rrapa gun-guniya gugu nipiya, ngarla, ana-goyburrpa nyibu-yolkaja rrapa nyibu-buna.