Search form

Jama Aburr-ji 7:54

Dipan Gu-jandarra Abu-buna

54Gun-narda waypa aburr-galiyana Dipan a-wena, lika aburr-gata ganychila yerrcha aburr-bachirramiyana nula burr-guya, rrapa minypa rrirra gubu-barra rrapa an-banda abu-barra nula.