Search form

Jama Aburr-ji 7:55

55Wurra Dipan Mern An-mawunga wugupa nula nipa waykin a-ganana, gu-nana Wangarr gun-nika gun-gujayanaya rrapa a-nana Jesus gatiya Wangarr ana-gera a-jinyja ana-munganaguwa.