Search form

Jama Aburr-ji 7:57

57Gun-narda waypa aburr-galiyana Dipan a-wena, lika mari gu-bena burrwa aburr-gata ganychila yerrcha. Burr-guya aburr-gonyjinga rrapa gelama aburr-jirra aburr-jakabiyana murna aburr-jirra aburr-guyinda; gala yapa mola aburr-galiya nula. Wurra burr-guya aburr-garlmunapa