Search form

Jama Aburr-ji 7:58

58abi-rrimarra. Lika abu-ganyja yarlanga gu-murnangana rrawa, lika aburr-garlmunapa gu-jandarra abu-buna aburr-ni. Rrapa aburr-gata minypa bima abu-ngurrjinga Dipan mu-ngoyurra, mun-birripa molma mun-gunegiya mirikal an-gata abu-wuna an-yawarriny an-nelangga Jol (Saul); mun-gata nipa jaga a-ganana burrwa.