Search form

Jama Aburr-ji 7:60

60Lika ana-menama gu-rrana, mola a-gonyjinga nula burr-guya, “Bunggawa a-lay, gun-guna gun-nerra gun-birripa gala barra ny-borrwa burrwa aburr-guna. Wurra gunggaja burrwa.” Gun-narda waypa Dipan a-wena, lika a-juwuna.