Search form

Jama Aburr-ji 8:1

Gun-nerra Gu-ni Burrwa Jesus Burr-yika Jirúchalam (Jerusalem) Aburr-ni

1Rrapa nipa Jol (Saul) gata burr-nana a-ji Dipan abu-buna aburr-ni, ngardawa nipa Jol gu-yagurrmurra burrwa Dipan abu-buna.

Gun-narda gu-ngardapiya ngorrngurra gu-garlmunapa gun-nerra gugu gu-ni burrwa Jesus burr-yika jawina aburr-gata Jirúchalam (Jerusalem) aburr-ni. Minypa aburr-werranga aburr-garlmuna, bampa burrbi-negarra burrbu-buna aburr-workiyana. Lika gu-gata wenga aburr-jaranga Jesus burr-yika jawina yerrcha aburr-garlmuna, aburr-bona Judíya (Judea) rrapa Jimériya (Samaria) gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya. Wurra Jesus burr-yika aburr-mujama burdak gata aburr-ni Jirúchalam.