Search form

Jama Aburr-ji 8:10

10rrapa aburr-jaranga bama aburr-balcha nula aburr-ni — aburr-gata minypa aburr-welangga aburr-delipa aburr-ni, rrapa aburr-gata minypa aburr-welangga wana aburr-ni burr-guta. Minypa aburr-yinanga, “Nipa barlmarrk an-gurrimapa Wangarr nyanma, minypa gun-ngayburrpa gun-guwarr a-ngurrjinga ‘Wana An-babalapa.’ ”