Search form

Jama Aburr-ji 8:13

13Rrapa nipa Jayman burr-guta marr a-balcha nula Jesus rrapa minypa Bilip ana-nyala bama a-gurragaja. Lika Jayman a-jurrjurrmurra a-workiyana Bilip ay-yinda a-bona a-workiyana, minypa gochila a-barrjinga nula nipa Bilip burr-barlmarrk jama a-ji a-workiyana.