Search form

Jama Aburr-ji 8:16

16Ngardawa Mern An-mawunga gala a-beyarna burrwa, wurra Jesus an-gata Bunggawa nipa an-nelangga bama aburr-gurragiyana, gun-nardiya wupa ganapiya.